Investeringspolitik

Pædagogerne indbetaler ca. 3 mia. kr. til PBU om året og har pt. en samlet pensionsopsparing i PBU på omkring 80 mia. kr. Der er altså tale om meget store beløb, vi håndterer for at sikre pædagogerne den størst mulige pension.

PBU er alene sat i verden for at skabe så gode pensioner for vores medlemmer som muligt. Det kræver, at vi er meget omhyggelige med, hvordan vi investerer dine penge, så de kan forøges mest muligt – men uden at risikere for meget.

Fornuftige investeringer
PBU investerer fornuftigt og afbalanceret. Det betyder, at vi spreder vores investeringer, at vi investerer langsigtet, og at vi over tid tilpasser vores investeringer bedst muligt til den økonomiske udvikling.

Hertil kommer, at vi tilpasser investeringerne, så aktieandelen er højere i de yngre år, hvor der er lang tid til pensionen, og er lavere, når pensionstidspunktet nærmer sig, eller når du er gået på pension.

Vi forventer, at det vil give medlemmerne en højere alderspension. Vi kalder det aldersbestemt direkte afkast.

Sådan er vores investeringer fordelt
Læs mere om sammensætningen af investeringerne her

Styring af risiko
Pensionsordningen giver medlemmerne det aldersbestemte direkte afkast. Måling og styring af medlemmernes finansielle risici spiller derfor en central rolle, og bestyrelsen har fastsat overordnede rammer for investeringspolitikken. Derudover er vi underlagt en række lovgivningskrav omkring fx solvens og ledelsens ansvar gennem Lov om Finansiel virksomhed.

Sådan holder vi øje med risikoen
Vores mål om at give pædagogerne en høj pension, bliver løbende vurderet i forhold til, at en negativ udvikling på de finansielle markeder indtræffer. Denne vurdering sker blandt andet gennem en internt udviklet model, hvor vi – baseret på erfaringer fra udviklingen på de finansielle markeder – vurderer alle vores investeringer i forhold til det aktuelle marked og investeringernes omsættelighed. Samlet giver det et grundlag for at måle, hvor meget PBU i meget negative markeder kan forvente at tabe på de forskellige aktiver i porteføljen.

Vi er derudover underlagt nogle krav i lovgivningen for opgørelse af risici:

  • Solvens II er en vurdering af den nødvendige kapital, for at medlemmerne med meget stor sikkerhed får den pension, de er stillet i udsigt. 
  • Hvert år vurderer vi vores depottilskrivning og investeringspolitik i forhold til den aktuelle økonomiske situation og de forventede afkast og risici på investeringsaktiverne. Dette sker for at sikre sammenhæng mellem de udmeldte forventede pensioner til medlemmerne og de afkastforventninger, vi har i investeringspolitikken.

Endeligt udarbejder bestyrelsen hvert år en risikovurdering, hvor de vigtigste risici i forhold til medlemmerne og i forhold til solvenskrav identificeres, og bestyrelsen tager stilling til, om risiciene er tilstrækkeligt afdækkede. Denne risikovurdering sendes til Finanstilsynet.

 

 

 

 

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.